Bos Van Eck Advocaten Mediators , hierna: “Bos Van Eck”, zet zich in om privacybewust te werken. Wat dit inhoudt, kunt u in deze privacyverklaring lezen.

Inleiding

Binnen Bos Van Eck worden alleen persoonsgegevens verwerkt die daadwerkelijk nodig zijn voor het beoogde doel. Gegevens worden beveiligd opgeslagen en Bos Van Eck neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens op een veilige manier worden verwerkt. Bovendien bewaren we de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren, indien hier sprake van is, de bewaartermijnen die in wet- en regelgeving zijn opgenomen.

Cliënten

Bos Van Eck verwerkt persoonsgegevens van cliënten, waaronder de bijzondere gegevens over de gezondheid, financiële situatie of ras. Het gaat hierbij om gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht die Bos Van Eck van haar cliënten gekregen heeft.

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van een opdracht voor een bepaalde cliënt of de administratie hiervan, hebben direct toegang tot de cliëntgegevens. Gegevens met betrekking tot de inhoud van uw zaak worden opgeslagen in een (elektronisch) dossier en beveiligd (elektronisch) gearchiveerd. Een dossier moet na sluiting hiervan vijf jaren bewaard worden. Na de bewaartermijn van vijf jaren worden slechts basisgegevens van een cliënt bewaard om in de toekomst een tegenstrijdig belang uit te kunnen sluiten.

In de hoedanigheid van advocaat, moeten wij soms gegevens uitwisselen met andere advocaten, juristen, overheden of de Raad voor Rechtsbijstand. Voor de uitwisseling van andere gegevens of met andere partijen, vraagt Bos Van Eck wanneer nodig vooraf om uw toestemming. In de meeste gevallen is een uitwisseling op grond van de opdracht die aan Bos Van Eck is verstrekt noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is het uitwisselen van NAW- gegevens ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst met een wederpartij.

Slechts wanneer de wet ons daartoe verplicht of in uitzonderingssituaties zal zonder toestemming gegevens met andere partijen gedeeld kunnen worden. Uiteraard wordt bij een verstrekking van persoonsgegevens aan een derde partij altijd rekening gehouden met de veiligheid van deze persoonsgegevens, zodat deze niet op straat komen te liggen.

Wederpartijen

Er worden persoonsgegevens van wederpartijen verstrekt aan Bos Van Eck. Deze persoonsgegevens worden door Bos Van Eck met de vereiste zorg verwerkt. In het kader van het gerechtvaardigd belang van de uitoefening van het vak als advocaat worden wederpartijen waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden niet direct bij deze verwerking betrokken.

Medewerkers

Van medewerkers worden de gegevens verwerkt die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst uit te voeren die tussen de medewerker en Bos Van Eck is afgesloten. Medewerkers kunnen de gegevens die in het eigen personeelsdossier worden opgeslagen zelf inzien. Persoonsgegevens van medewerkers worden zo lang bewaard als de wet dit voorschrijft.

Bezoekers/gebruikers van onze website

Bos Van Eck maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door onze website wordt geplaatst op de computer, tablet of telefoon van gebruikers van onze website. Er bestaan veel verschillende soorten cookies. Bos Van Eck maakt alleen gebruik van analytische cookies. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bezoekers van onze website kunnen het contactformulier invullen of een chatbericht sturen. De gegevens die een bezoeker hier achterlaat worden slechts gebruikt voor het afhandelen van de vraag van deze persoon. Wanneer de vraag beantwoord is en er geen andere grond is om de gegevens te bewaren, zullen de verwerkte gegevens binnen twee maanden verwijderd worden.

Om geïnteresseerden te informeren over de ontwikkelingen binnen (en buiten) Bos Van Eck, bewaren wij de e-mailadressen van mensen die hebben aangegeven dat zij onze nieuwsbrief willen ontvangen en/of uitgenodigd willen worden voor workshops en kennissessies die wij verzorgen. Indien iemand hiervoor niet meer geïnteresseerd is, dan kan deze persoon hiervoor een bericht sturen aan de Contactpersoon Privacy of zich afmelden in de nieuwsbrief zelf.

Bezoekers van een spreekuur

Bij het bezoeken van een spreekuur wordt u, voor uw vraag inhoudelijk besproken kan worden, eerst verzocht om een aantal persoonsgegevens af te geven en in te vullen wie de wederpartij is. Deze verwerking strekt ertoe dat Bos Van Eck kan verifiëren of er sprake is van een mogelijk tegenstrijdig belang, wat ervoor zou kunnen zorgen dat wij uw kwestie niet met u mogen bespreken. Wanneer u na het spreekuur geen gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vernietigen wij het ingevulde formulier na een termijn van 12 maanden. Wij bewaren het ingevulde formulier gedurende deze periode om misbruik van het spreekuur te voorkomen en zodat u bij een vervolgvraag of indien u in een later stadium ons toch wenst in te schakelen, uw vragen niet opnieuw hoeft uit te leggen.

Uw privacyrechten

Met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door Bos Van Eck heeft u verschillende rechten. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gaat het om:

  • Recht op rectificatie en aanvulling.
  • Recht op beperking van verwerking (verwerken van minder gegevens).
  • Recht op inzage van de gegevens.
  • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
  • Recht op dataportabiliteit (overdragen van gegevens).
  • Recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden).

Een beroep op een van uw privacyrechten kunt u richten aan de Contactpersoon Privacy, mr. Margreet Bos-Steenbergen. Zij zal u verder ondersteunen in de afhandeling van uw beroep. Alle verwerkingen van persoonsgegevens door Bos Van Eck worden opgenomen in het verwerkingsregister van Bos Van Eck. Mocht u dit register willen raadplegen, dan kunt u contact opnemen met de Contactpersoon Privacy.

Contactgegevens

Heeft u vragen over hoe Bos Van Eck omgaat met uw persoonsgegevens of wilt u een beroep doen op van één van uw privacyrechten? Neem dan contact op met uw behandelend medewerker, de Contactpersoon Privacy of via de algemene contactgegevens van Bos Van Eck. Wanneer hiervoor een gegronde reden is kan ook het interne privacyreglement van Bos Van Eck worden ingezien door anderen dan medewerkers. Een verzoek hiertoe dient altijd beoordeeld te worden door de Contactpersoon Privacy.

Algemene contactgegevens

Postadres: Wachtelstraat 52, 2802 EV GOUDA
Telefoon: +31 (0)182 54 14 44
E-mail: info@bosvaneck.nl

Contactpersoon Privacy Bos Van Eck

Naam: mr. Margreet Bos-Steenbergen
Telefoon: +31 (0)182 54 14 44
E-mail: Bos@bosvaneck.nl

Klacht

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Bos Van Eck met uw persoonsgegevens omgaat of om is gegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Indien uw klacht ziet op de inhoudelijke behandeling van uw dossier, dan is de Autoriteit Persoonsgegevens niet het juiste adres voor uw klacht. Voor deze klachten verwijzen wij u naar de Geschillenregeling.