In Actueel

Per 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die is betaald bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. In dit artikel willen wij de compensatieregeling toelichten, ook al duurt het nog bijna twee jaar voor deze in werking treedt.

Voor wie geldt de compensatieregeling?
Wanneer een werknemer twee jaar lang arbeidsongeschikt is door ziekte kan zijn werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Wanneer het UWV deze vergunning afgeeft, mag de werkgever de zieke werknemer ontslaan. De werkgever is in dit geval een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Werkgevers kunnen in de toekomst aanspraak maken op de compensatie van deze vergoeding. Wanneer het dienstverband met een zieke werknemer met wederzijds goedvinden beëindigd is en er dus geen ontslagvergunning is verleend, dan kan een werkgever ook aanspraak maken op compensatie van de transitievergoeding.

Hoe werkt de compensatieregeling?
Vanaf 1 april 2020 kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 een beroep worden gedaan op de compensatieregeling. Dit houdt in dat alle werkgevers die de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer hebben beëindigd in de periode na 1 juli 2015 en hierbij een transitievergoeding hebben moeten betalen een verzoek tot compensatie kunnen indienen. Hierbij moet de werkgever aantonen dat de werknemer die hij ontslagen heeft ziek was ten tijde van het ontslag. De hoogte van de compensatie die de werkgever krijgt is maximaal de hoogte van het tijdens ziekte doorbetaalde loon.

Wanneer kunt u een aanvraag doen?
Het UWV krijgt de taak om de aanvragen te gaan beoordelen en de vergoedingen uit te keren. In beginsel heeft het UWV een termijn van zes maanden om te beoordelen of een werkgever in aanmerking komt voor compensatie. Deze lange termijn wordt gehanteerd omdat een grote hoeveelheid aanvragen verwacht wordt na de invoering van de compensatieregeling. Zodra deze grote hoeveelheid aanvragen behandeld is, zal de beslistermijn verkort worden tot acht weken. Een werkgever krijgt voor de aanvragen over de vijf jaren voor 1 april 2020 een termijn van zes maanden om zijn verzoek in te dienen. Verder dienen werkgevers die in de toekomst gebruik willen maken van de compensatieregeling, hun aanvraag in te dienen binnen zes maanden nadat de volledige transitievergoeding aan de werknemer is voldaan. U kunt dus tot 10 oktober 2020 compensatie aanvragen voor de uitgekeerde vergoedingen van 1 juli 2015 tot 1 april 2020.

RECENTE BERICHTEN