In Actueel

Veel werkgevers vragen zich af wanneer eindelijk de wetgeving wijzigt over de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Aangaande zieke werknemers geldt een loondoorbetalingsplicht van twee jaar en sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) geldt daarbovenop de verplichting om bij ontslag een transitievergoeding te betalen die kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Een breed gedragen standpunt is dat werkgevers voor de betaling hiervan gecompenseerd behoren te worden. Het huidige kabinet van VVD en PvdA heeft eind 2016 een wetsvoorstel gepresenteerd waarin werkgevers voor de volledige kosten van de transitievergoeding na twee jaar ziekte worden gecompenseerd. Deze compensatie wordt verstrekt door het UWV vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), waar dan wel een verhoging van de uniforme premie tegenover staat. De tegemoetkoming zou met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden ingevoerd.

Na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 is het wetsvoorstel controversieel verklaard. Wegens het langdurig uitblijven van een nieuw kabinet is de situatie nog altijd onveranderd. Afgaande op de verkiezingsprogramma’s en standpunten van de formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU heeft het er echter alle schijn van dat het nieuwe kabinet de ongewenste effecten van de Wwz (gedeeltelijk) gaat aanpakken. De compensatie voor de verschuldigde transitievergoeding na twee jaar ziekte zal vermoedelijk één van de maatregelen zijn. Het wachten is op witte rook uit Den Haag.

Margreet Bos-Steenbergen

RECENTE BERICHTEN
Werkgevers ervaren vaak een koude douche wanneer uitgeleende werknemers rechtstreeks in dienst treden bij de inlener. Een non-concurrentiebeding biedt hier geen bescherming vanwege het belemmeringsverbod voor uitzendkrachten en vergelijkbare arbeidskrachten. Dit geldt zelfs voor zzp'ers die zich verhuren aan hun inlener, zoals blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 14 april 2017. Een tip: maak afspraken met opdrachtgevers over een vergoeding bij overname van ingeleend personeel.Een recente rechterlijke uitspraak benadrukt werkgevers de plicht om nauwkeurig vakantie-uren te administreren, ter voorkoming van geschillen bij uitdiensttreding.