In Actueel

Hoe het dienstverband wordt beëindigd is niet relevant: of de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, of hij op staande voet ontslagen wordt of de reden ligt in een reorganisatie, in alle gevallen moet er een afrekening plaatsvinden over de vakantiedagen. In een recente uitspraak[1] heeft de rechter geoordeeld dat wanneer het verlof door de werkgever niet goed is geadministreerd, uitgegaan wordt van de juistheid van de opgave van de werknemer.

Feiten

In deze zaak gaat het om een autotechnicus die na een dienstverband van ruim 5 jaar bij een garagebedrijf vertrekt. De werkgever stelt zoals gebruikelijk een eindafrekening op, maar betaalt slechts 144 vakantie-uren uit. De werknemer protesteert en voert aan dat zijn verlofsaldo 470 uren bedraagt. Vervolgens komt de werkgever terug op zijn eerdere berekening en beweert dat de autotechnicus zelfs een negatief saldo zou hebben en hij dus geld terug zou moeten betalen. De werknemer blijft bij zijn standpunt en vraagt de rechter om uitspraak te doen.

Wat zegt de wet?

Als uitgangspunt geldt dat de werkgever verplicht is een administratie bij te houden van de door de werknemer genoten vakantiedagen. Als de werknemer van mening is dat het door werkgever genoemde verlofsaldo niet klopt, zal de werkgever aan de hand van zijn administratie gemotiveerd moeten aangeven hoe het verlofsaldo tot stand is gekomen. Als partijen het vervolgens niet eens zijn, rust op de werknemer de bewijslast van de stelling dat hij recht heeft op de afrekening van meer uren.

Geen deugdelijke verlofadministratie

De werkgever onderbouwt aan de hand van werkschriftjes dat de werknemer veel meer verlof heeft opgenomen dan hem zou toekomen. De rechtbank stelt echter vast dat deze gegevens alleen aantonen hoeveel uur op een dag aan een auto is gewerkt en daarmee niet is gezegd hoe lang de werknemer in totaal op een dag voor het garagebedrijf heeft gewerkt. De werkschriftjes worden niet als een deugdelijke verlofadministratie aangemerkt.

Toewijzing betaling verlofuren

De rechtbank wijst uiteindelijk het grootste deel van de vordering van werknemer toe. Nu de werkgever niet voldaan heeft aan haar verplichting een deugdelijke verlofadministratie bij te houden, is de door werknemer gedane opgave onvoldoende weersproken en wordt uitgegaan van de juistheid daarvan. Aan de werknemer komt een bedrag toe van ruim € 4.000,00 bruto.

Verrekening negatief saldo niet mogelijk

De vordering van het garagebedrijf voor terugbetaling van te veel toegekende vakantie-uren wordt afgewezen. Ook al zou de werknemer te veel vakantie-uren hebben genoten, dan is er nog altijd geen plicht tot vergoeding door de werknemer, tenzij partijen vooraf hierover afspraken hebben gemaakt.

Tot slot

Als werkgever is het dus van belang om zorgvuldig de vakantie-uren van de werknemers te registreren. Onduidelijkheden komen namelijk in beginsel voor rekening van de werkgever. Een mogelijke oplossing is om jaarlijks aan de werknemers een te ondertekenen verlofkaart uit te reiken. Dat voorkomt discussie aan het einde van het dienstverband, waarmee de kans wordt vergroot dat partijen in goede harmonie uit elkaar gaan.

 


[1] Rechtbank Limburg, 24 september 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:9272

RECENTE BERICHTEN
Werkgevers hopen op verandering in de wetgeving betreffende de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Het huidige voorstel om werkgevers te compenseren voor deze kosten is in afwachting van politieke actie. Hopelijk zal het nieuwe kabinet deze kwestie aanpakken.Verzekeraars moeten vrije advocaatkeuze bieden aan verzekerden, bevestigd door EU Hof op 7 nov. 2013. Hoge Raad onderzoekt nu de omvang hiervan.