In Actueel

Het coronavirus heeft impact op ons allemaal. Sommige ondernemers hebben hun bedrijfsvoering gestaakt. Anderen hebben te maken met het niet kunnen leveren van de nodige mankracht of juist vraaguitval of problemen met de toelevering van producten. Dit alles heeft ook juridische aspecten. Hierna treft u de meest aan ons gestelde vragen en antwoorden aan. U kunt ons ook altijd bellen (0182 541 444 of mailen: info@bosvaneck.nl) met specifieke vragen die leven in uw bedrijf.

Wet- en regelgeving en adviezen
 
Waar vind ik de relevante wet- en regelgeving en adviezen?
De rijksoverheid heeft een aparte website ingericht waarop de maatregelen nader worden uitgelegd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Het coronavirus en de werkvloer

Wat moet een werkgever doen?
Een werkgever moet zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Als werkgever is het daarom verplicht om een werknemer erop te wijzen dat hij zijn handen moet wassen, geen handen mag schudden en naar huis moet gaan bij hoesten, niezen of koorts. Daarnaast heeft een werkgever een instructierecht (artikel 7:660 BW) op grond waarvan hij nadere instructies aan een werknemer mag opleggen ten behoeve van een veilige werkomgeving.

Er werken meer dan 100 mensen in mijn bedrijf, mogen wij open blijven?
Afhankelijk van uw bedrijfstak mag u wel of niet open blijven. De maatregelen kunnen per dag wijzigen. Voor nu is er een oproep gedaan om uw werknemers zoveel als mogelijk thuis te laten werken. Als een werknemer geen thuiswerkfaciliteiten heeft, bijvoorbeeld geen goede pc, dan kunt u overwegen de werknemer een laptop van kantoor mee naar huis te geven zodat thuiswerken toch gefaciliteerd kan worden.

Een werknemer is besmet, wat nu?
Een werknemer die besmet is, meldt zich ziek en moet thuis blijven. Dit geldt ook in geval van zieke huisgenoten. Een werknemer hoeft een werkgever in beginsel niet mee te delen wat hij mankeert. Een werkgever mag daar ook niet naar vragen. Een bedrijfsarts mag dat wel. Een werkgever mag andere werknemers ook niet informeren welke collega(‘s) besmet is of zijn. Dit is anders als een werknemer daar uitdrukkelijk (wij adviseren schriftelijk) toestemming voor geeft. Wij adviseren u in deze bijzondere situatie wel aan de werknemer aan te geven dat hij bij symptomen die bij het coronavirus behoren contact op dient te nemen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan bij een besmetting met het coronavirus contact opnemen met de GGD. De GGD kan in overleg met u als werkgever zo nodig specifieke maatregelen treffen op de werkvloer.

Loondoorbetaling?
Een werknemer die ziek thuis is of verplicht in quarantaine thuis zit, heeft in beginsel recht op loondoorbetaling. Dit is anders als een werknemer thuis blijft uit angst (vanwege de ‘hype’). In dit laatste geval heeft een werknemer geen recht op loondoorbetaling. Als er sprake is van thuiswerken, conform het overheidsadvies, geldt eveneens het recht op loondoorbetaling. 

Mijn werknemer is recent in een risicogebied geweest. Mag ik hem dwingen thuis te blijven?
Nee. Als een werknemer geen ziekteverschijnselen heeft, mag u uw werknemer niet weren. Dit neemt niet weg dat u in overleg kunt treden met de werknemer en afspraken kunt maken over thuiswerken.

Mijn werknemer kan niet komen werken nu scholen zijn gesloten en er geen kinderopvang is. Moet ik loon doorbetalen?
Ja. Een werknemer kan calamiteitenverlof opnemen (artikel 4:1 Wet Arbeid en Zorg). Dit is kortdurend verlof, bedoeld om een oplossing te zoeken voor de ontstane calamiteit. Denk hierbij aan een verlof van één of twee dagen om opvang van de kinderen te organiseren. Een werknemer kan geen kortdurend zorgverlof opnemen. Kortdurend zorgverlof is bedoeld voor het verzorgen van zieken, niet voor kinderopvang. 

Mocht een werknemer geen kinderopvang kunnen organiseren en niet thuis kunnen werken, dan kunt u als werkgever wel besluiten om uw werknemer tegemoet te komen. Zo zou u als werkgever kunnen besluiten uw werknemer verlof te geven. U kunt met deze werknemers afspraken maken over de doorbetaling van (een deel van) het salaris.

Werktijdverkorting / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).   

De werkvoorraad van mijn bedrijf krimpt aanzienlijk. Kan ik compensatie krijgen? 
Ja, tot voorkort gold de regeling Werktijdverkorting. Vanaf 17 maart 2020 geldt vanwege de uitbraak van het coronavirus een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).  

Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. Als voorwaarden worden genoemd:  

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
  • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies. 
  • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld). 
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.  

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:  

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; 
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever; 
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.  

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.  

Lopende aanvragen voor de werktijdverkorting worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Kijk voor meer informatie en andere compensatiemaatregelen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel  

Bijeenkomsten

Er zijn veel bijeenkomsten afgelast, mag een bijeenkomst überhaupt nog wel doorgaan? 
Er zijn noodverordeningen uitgevaardigd tot en met (vooralsnog) 6 april 2020. Op grond daarvan mag je geen bijeenkomsten organiseren waarbij 100 mensen of meer samenkomen. Dit verbod kan zowel bestuurs- als strafrechtelijk worden gehandhaafd. Bij overtreding kan dit ook gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheidsverzekering. Er zijn op dit moment uitzonderingen op dit verbod voor het openbaar vervoer en de publieke gezondheidszorg.

Op dit moment nemen veel ondernemers het zekere voor het onzekere. Om besmetting te voorkomen lassen veel ondernemers ook bijeenkomsten af die zijn georganiseerd voor minder dan 100 personen. Verplicht is dit (nog) niet.  

Vragen  

Mocht u vragen hebben over specifieke maatregelen al dan niet van overheidswege binnen uw bedrijf, bel (0182 541 444) of mail (info@bosvaneck.nl) ons dan gerust.   

Met vriendelijke groet,  

Bos van Eck Advocaten Mediators  

Margreet Bos, Anna van Popering, William van Wijngaarden en Ruben Maassen 

RECENTE BERICHTEN
Vergeet niet de compensatie transitievergoeding aan te vragen voor werknemers die na 104 weken ziekte zijn ontslagen. Aanvraagperiode: 1 april - 1 oktober 2020. Neem bij vragen contact met ons op. Advocaten: mr. Margreet Bos en mr. Ineke van Meines.