In Actueel

Inleiding

De jaarwisseling heeft tevens geleid tot de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet kent een pakket aan maatregelen op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW) dat tot doel heeft om de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Onderdeel daarvan maakt een nieuwe premiedifferentiatie voor de WW uit. Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een lage WW-premie verschuldigd. Maar om voor die lage premie in aanmerking te komen is wel vereist dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ondertekend door werkgever en werknemer. Een schriftelijk addendum dat door beide partijen is ondertekend voldoet ook.

Het systeem voor 1 januari 2020

Voor 1 januari 2020 werden de eerste zes maanden van WW-uitkeringen gefinancierd vanuit 67 verschillende sectorpremies. Werkgevers zijn door de belastingdienst ingedeeld in een sector. Na de eerste zes maanden werden WW-uitkeringen gefinancierd via het Algemeen Werkloosheidsfonds. Met de inwerkingtreding van de WAB is dit systeem veranderd.

WW-differentiatie naar de aard van de overeenkomst

Om het voor de werkgever aantrekkelijker te maken om de werknemer een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden is de hoogte van de WW-premie nu gedifferentieerd naar de aard van de overeenkomst. Als uitgangspunt geldt dat een lage WW-premie verschuldigd is wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast is deze lage premie in enkele uitzonderingssituaties van toepassing, zoals bij jongeren met een bijbaantje.

Bij een tijdelijke of flexibele arbeidsovereenkomst dient de werkgever een hoge WW-premie te betalen. De hoge premie is daarom ook verschuldigd indien sprake is van een oproepovereenkomst.

In bepaalde situaties kan de lage premie worden herzien. Dat is het geval wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt in de proeftijd of wanneer de verloonde uren de contracturen met meer dan 30% overstijgen (tenzij sprake is van een vaste arbeidsomvang van minimaal 35 uur).

Tussen de hoge en de lage premie zit een aanzienlijk verschil. De hoge premie is vijf procent hoger dan de lage premie.

Wanneer kom je in aanmerking voor de lage premie?

Een werkgever is verplicht om de aard van de arbeidsovereenkomst op de loonstrook van de werknemer te vermelden. Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet een werkgever – om in aanmerking te komen voor de lage premie – ook de schriftelijke arbeidsovereenkomst opnemen in de loonadministratie.  

Vaak is een eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk overeengekomen en door beide partijen ondertekend, maar is bij de omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door de werkgever alleen een ‘verlengingsbrief’ of ‘omzettingsbrief’ gebruikt. Dit is echter niet voldoende om in aanmerking te komen voor de lage premie. Er is immers geen sprake van een ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’. De werkgever is in dat geval de hoge WW-premie verschuldigd.

Schriftelijk addendum/nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst

Om in dit geval alsnog in aanmerking te komen voor de lage WW-premie kan de werkgever gebruik maken van een addendum dat door beide partijen wordt ondertekend. Volgens de Belastingdienst dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend;
  • Hieruit blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is;
  • De werkgever bewaart het addendum bij de loonadministratie.

Wij raden een werkgever echter aan om een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst te sluiten met je werknemer als je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt voortzetten voor onbepaalde tijd.  

Tot slot

Deze nieuwe regeling is per 1 januari 2020 in werking getreden. Minister Koolmees heeft op 9 december 2019 laten weten dat werkgevers nog tot 1 april 2020 de tijd krijgen om een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend addendum in de loonadministratie op te nemen. In de tussentijd mogen werkgevers de lage premie afdragen. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. 

Mocht u hierover vragen hebben of een nieuw model voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nodig hebben, neemt u dan gerust contact op met mr. Margreet Bos of mr. Ruben Maassen.

RECENTE BERICHTEN
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat werkgevers slapende dienstverbanden moeten beëindigen na twee jaar ziekte, met transitievergoeding. Compensatie kan worden aangevraagd vanaf 1 april 2020 via het UWV. Pensioenleeftijd rechtvaardigt geen behoud van dienstverband.Voor juridische aspecten rondom COVID-19 en uw bedrijf, bezoek de overheidswebsite. Werkgevers kunnen steun krijgen via het Noodfonds NOW. Neem voor vragen contact met ons op.