Omdat elke situatie anders is.

Alimentatie

Partneralimentatie

Na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap heeft u of uw partner mogelijk recht op partneralimentatie. Een recht op alimentatie bestaat alleen indien de ene partner niet (volledig) in staat is om zelfstandig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Of en voor welk bedrag er partneralimentatie kan worden vastgesteld, hangt echter ook af van de draagkracht van de andere partner; die draagkracht wordt bepaald door zijn/haar inkomsten en uitgaven.

Of u partneralimentatie moet betalen of kunt ontvangen, is te berekenen. De “kale” cijfers zeggen daarbij niet alles, zeker niet indien één van de partners ondernemer is of indien er sprake is van wisselende inkomsten. Onze familierechtadvocaten beschikken over de benodigde specialistische kennis en kunnen aan de hand van de inkomsten– en uitgavengegevens van beide partijen de noodzakelijke draagkrachtberekeningen maken en u een inschatting geven van uw rechten en plichten.

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het wettelijk regime van de partneralimentatie. De duur van de partneralimentatieverplichting wordt in de meeste gevallen ingekort. Dit nieuwe wettelijke regime is van toepassing op alle verzoeken van echtscheiding die na 1 januari 2020 worden ingediend bij de rechtbank. Op alle partneralimentatieregelingen die voor 1 januari 2020 zijn vastgesteld, blijft het ‘oude’ wettelijke regime van toepassing (partneralimentatieduur van maximaal 12 jaar).

Kinderalimentatie

Een biologische ouder is onderhoudsplichtig voor zijn of haar kind. De hoogte van de te betalen kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van het kind (wat kost het kind?), van de draagkracht van de ouders (wat kunnen de ouders betalen?) en van de wijze waarop de zorg tussen de ouders is verdeeld. Voor de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie gelden richtlijnen. Op basis van de inkomsten- en uitgavengegevens van de ouders adviseren wij u graag over de uitkomst van deze richtlijnen voor u als betalende of ontvangende ouder.

Wijziging van alimentatie

Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden van u of uw ex-partner dan kan een in het verleden vastgestelde alimentatie worden gewijzigd. Bent u alimentatieplichtig, dan kan de alimentatie die u betaalt bijvoorbeeld omlaag indien uw inkomen (blijvend) is gedaald of in het geval u meer zorgtaken voor uw rekening bent gaan nemen. Bent u alimentatiegerechtigd, dan hebt u wellicht recht op een hogere alimentatie omdat uw aanvullend inkomen buiten uw schuld is afgenomen of omdat uw ex-partner flink meer is gaan verdienen. Wij adviseren u graag over de kans van slagen van een wijzigingsverzoek.

Alimentatieplichtige ondernemer

Wordt u als ondernemer op het betalen van alimentatie aangesproken, dan zijn rekenmodellen niet genoeg. Uw inkomen volgt immers uit de resultaten van uw onderneming en die zijn in de regel wisselend. Daarbij komt dat u als ondernemer keuzes maakt die de winst en dus uw inkomen en uw draagkracht kunnen beïnvloeden. Ook kan de liquiditeit binnen de onderneming een rol spelen bij de vaststelling van de hoogte van de alimentatie. In dat geval is het van groot belang dat er kritisch naar de mogelijkheden gekeken wordt door een advocaat die de jaarstukken, de begroting en de kasstroomoverzichten kan doorgronden.

Advocaten