Bent u op de hoogte van uw rechten?

Home » Expertise » Arbeidsrecht en medezeggenschap » Ambtenarenrecht Onderwijsrecht

Ambtenarenrecht en onderwijsrecht

Ambtenarenrecht

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 roept tal van nieuwe vragen op. Moeten (gewezen) ambtenaren wel of geen nieuwe arbeidsovereenkomst tekenen, wat valt er precies onder het overgangsrecht, is er binding aan de cao? Interessante vragen waarover wij graag meedenken met de overheidsinstellingen die wij bijstaan, maar ook met (gewezen) ambtenaren die werkzaam zijn voor het Rijk, de Provincie, Gemeenten, Gemeenschappelijke Regelingen of andere overheidsinstellingen.

Bent u een ‘echte’ ambtenaar omdat u bijvoorbeeld werkt voor de rechterlijke macht, defensie of de politie, ook dan zijn wij u graag van dienst.

Onderwijsrecht

Wij beschikken ook over ruime ervaring in het onderwijsrecht voor zover dat betrekking heeft op onderwijspersoneel. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vragen als: ‘Mag een school een docent in een lagere salarisschaal plaatsen als deze docent extra taken neerlegt en voortaan alleen nog maar onderwijstaken verricht?’ Stel dat de school en de docent over deze vraag een conflict krijgen, kan de school dan afscheid nemen van de docent? En hoe kan dan zeker worden gesteld dat een werkloosheidsuitkering en een bovenwettelijke uitkering waar mogelijk niet ten laste komen van de school zonder dat de docent aanspraken hierop verliest? Ook over geschillen rond de identiteit van de school denken wij graag mee.

Wij adviseren onderwijswerkgevers en onderwijswerknemers in het openbaar en het bijzonder onderwijs. Zo nodig verlenen wij bijstand in een juridische procedure bij een rechtbank of bij commissies zoals de commissie van beroep funderend onderwijs, de commissie van beroep mbo, de identiteitscommissie zoals opgericht door VGS en de RMU of een geschillencommissie.

 

ADVOCAAT