Bent u op de hoogte van uw rechten?

Home » Expertise » Arbeidsrecht en medezeggenschap » Ambtenarenrecht Onderwijsrecht

Ambtenarenrecht en onderwijsrecht

Ambtenarenrecht
Sinds de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 is de arbeidsrechtelijke positie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijkgetrokken met de positie van ‘gewone’ werknemers. Dit roept tal van nieuwe vragen op. Moeten (gewezen) ambtenaren wel of geen nieuwe arbeidsovereenkomst tekenen, wat valt er precies onder het overgangsrecht, is er binding aan de cao? Interessante vragen waarover wij graag meedenken met de overheidsinstellingen die wij bijstaan, maar ook met (gewezen) ambtenaren die werkzaam zijn voor het Rijk, de Provincie, Gemeenten, Gemeenschappelijke Regelingen of andere overheidsinstellingen.

Bent u een ‘echte’ ambtenaar omdat u bijvoorbeeld werkt voor de rechterlijke macht, defensie of de politie? Ook dan zijn wij u graag van dienst.

Onderwijsrecht
Wij beschikken ook over ruime ervaring in het onderwijsrecht voor zover dat betrekking heeft op onderwijspersoneel. Mag een school een docent in een lagere salarisschaal plaatsen als deze docent extra taken neerlegt en voortaan alleen nog maar onderwijstaken verricht? Kan een school afscheid nemen van de docent als sprake is van een arbeidsconflict? En hoe behoudt een docent zijn aanspraken op werkloosheidsuitkering en een bovenwettelijke uitkering, zonder dat dit ten laste komt van de school? Ook over geschillen rond de identiteit van de school denken wij graag mee.

Onze advocaten adviseren onderwijswerkgevers en onderwijswerknemers in het openbaar en het bijzonder onderwijs. Zo nodig verlenen wij bijstand in een juridische procedure bij een rechtbank of bij commissies, zoals de commissie van beroep funderend onderwijs, de commissie van beroep mbo, de VGS identiteitscommissie en de RMU of een geschillencommissie.

Advocaat

Advocaten