Voorkomen is beter dan genezen.

Home » Expertise » Arbeidsrecht en medezeggenschap » Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst
Het is belangrijk om vooraf alle afspraken omtrent het dienstverband vast te leggen in een arbeidsovereenkomst, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Per type arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd of bepaalde tijd, oproepovereenkomst, uitzendovereenkomst) gelden specifieke wetsbepalingen. Ook een van toepassing zijnde cao heeft invloed op de inhoud van een arbeidsovereenkomst.

Proeftijdbeding
Neem als voorbeeld het proeftijdbeding. Op grond van artikel 7:652 BW is een proeftijd van twee maanden alleen toegestaan bij een arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan twee jaar. Bij een duur van zes maanden tot twee jaar mag een proeftijd van één maand worden overeengekomen. Bij een contract van zes maanden of minder is een proeftijdbeding helemaal niet toegestaan.

Als een proeftijdbeding wordt overeengekomen dat in strijd is met de wet, is het beding in het geheel nietig. Alleen bij cao kan van de wettelijke bepalingen over de proeftijd worden afgeweken.

Bijzondere bedingen
Vaak worden in een arbeidsovereenkomst behalve arbeidsvoorwaarden ook bijzondere bedingen opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn het concurrentiebeding, relatiebeding, (anti-) ronselbeding, nevenwerkzaamhedenbeding, geheimhoudingsbeding en studiekostenbeding.

Voor de meeste bijzondere bedingen gelden specifieke voorwaarden. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is bijvoorbeeld op grond van artikel 7:653 BW alleen rechtsgeldig als schriftelijk is gemotiveerd dat het beding noodzakelijk is voor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de rechtspraak volgt wanneer zwaarwegende belangen onder andere worden aangenomen.

Wetswijzigingen arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Er vinden regelmatig wetswijzigingen plaats en de jurisprudentie (uitspraken van rechters) is ook van belang voor de juiste toepassing van het recht. Daarom is het belangrijk om als werkgever regelmatig de arbeidsovereenkomsten te (laten) herzien. Onze advocaten adviseren u bij het aangaan, opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten, concurrentiebedingen, studiekostenovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten, het reglementen omtrent verzuim- en arbeidsongeschiktheid.  Daarnaast kunt u ook bij onze advocaten terecht voor het opstellen of aanpassen of advies over uw personeelshandboek of huisreglement.

Advocaten