Een goed advies is goud waard.

Home » Expertise » Arbeidsrecht en medezeggenschap » Ontslag directeur of bestuurder

Directeur of bestuurder

Vaak is een statutair bestuurder werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waardoor sprake is van een dubbele rechtsverhouding. De ontslagregels voor statutair directeurs of bestuurders wijken echter af van de ‘gewone’ ontslagregels. In tegenstelling tot een ‘gewone’ werknemer, kan een directeur of bestuurder (in beginsel) op ieder moment door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Hiervoor gelden wel een aantal vereisten.

Ontslagvereisten statutair bestuurder
Om tot een geldig ontslagbesluit te komen, moet aan alle wettelijke en statutaire voorwaarden zijn voldaan. Denk hierbij aan een correcte oproeping en de juiste meerderheid van stemmen. Ook moet de statutair directeur of bestuurder worden gehoord en in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze op het voorgenomen ontslag te geven. Tot slot moet in beginsel ook voor het ontslag van een statutair bestuurder sprake zijn van een redelijke grond en geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Als er geen redelijke grond bestaat voor het gegeven ontslag, kan de werkgever een billijke vergoeding verschuldigd zijn.

Het is voor zowel werkgever als werknemer-bestuurder belangrijk om na te gaan welke rechten en plichten in een concrete situatie gelden. Onze advocaten vertellen u graag hoe uw positie is, ook als u buiten kantooruren vergadert.

Advocaten